کلاس های زبان پُرآموزی 13

فونتیک -این نوشتار بین المللی- در آموزش های کشور ما به حق خود نرسیده. یادگیری و تسلط بر فونتیک آنهم به روشی فوق العاده ساده،‌ بومی و کاربردی اساس کلاس های پُرآموزی است. مطلبی که به اذعان پُرآموزهای عزیز، پس از فراگیری باعث افزایش چشمگیر توانایی لیسنینگ(شنیدار) آنها می شود.