گواهی‌نامه‌های ثبت نرم‌افزارها

گواهی‌نامه‌های اخذ شده از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال: