حتی بین انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی هم تفاوت‌هایی هست.