کلاس های زبان پُرآموزی 15

یکی از مهم ترین قوانینی که در کلاس های پُرآموزی می آموزیم این است که در زبان انگلیسی، در یک جمله هیچگاه یک کلمه دوبار تکرار نمی شود و به این قانون فاکتوریل می گوییم.