پرآموزی در شبکه نسیم

نسیم دانش برنامه ای است که آخرین دستاوردهای علم و فناوری ایران را در عرصه های داخلی و بین المللی معرفی میکند و تلاش دارد تا فرهنگ علم و فناوری را توسعه دهد.