کلاس های زبان پُرآموزی 1

1- مهم بودن چرایی های زبان انگلیسی که با دانستن آن ها دیگر نیاز به حفظ کردن استثناهای زبان انگلیسی نیست!