کلاس های زبان پُرآموزی 2

2- بیان تفاوت میان فونتیک های صدادار و بی صدای زبان انگلیسی با استفاده از سه تار !!!