گواهی تأیید نرم‌افزارهای پُرآموزی

گواهی‌های نرم‌افزارهای پُرآموزی که به تأیید دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور رسیده است: