کلاس های زبان پُرآموزی 3

3- اهمیت بیان صحیح استرس در هر کلمه و برای درک کاربرد و اهمیت آن حتی در زبان فارسی، آهنگی از حامد همایون در نظر گرفته شده است.