کلاس های زبان پُرآموزی 5

5- بررسی جانشین‌های حرف The که در عکس توضیحات مربوط به فیلم آورده شده است.