کلاس های زبان پُرآموزی 6

6- شاید تا قبل از دیدن این کلیپ فکر می کردیم که در زبان انگلیسی This به معنای این و That به معنای آن است اما این اشتباهی است که از زمان شروع یادگیری زبان انگلیسی به ما گفته اند. در واقع هر دو کلمه That و This می توانند در معنای این و آن ( وابسته به جمله و محیط مکالمه) به کار روند.